Deze pagina omschrijft de Algemene voorwaarden voor levering en retour goederen bij Internet bestellingen. HealthyGardening behoudt zich het recht voor aanpassingen in deze voorwaarden door te voeren

Leverings voorwaarden..

– Al onze aanbiedingen / offertes , zowel mondeling als schriftelijk , zijn vrijblijvend .

-Wij leveren de goederen in beginsel uitsluitend af tegen betaling a contant of indien voorafgaand aan

de levering het volledige factuurbedrag op onze bankrekening is bijgeschreven.

-De transporteur heeft het recht de bestelling weer retour te nemen als het remboursbedrag niet

voldaan kan worden .

-Wij zullen de verkoop van zaken en goederen weigeren indien wij weten of ernstige reden hebben

om te vermoeden dat deze bestemd is voor de hennepteelt .

Retourgoederen

-De afnemer/klant is verplicht het door ons aan hem geleverde binnen 24 uur na levering te controleren

op eventuele manco’s of beschadigingen en deze binnen de gestelde termijn aan ons te melden . Wij

zijn gerechtigd klachten na afloop van deze termijn niet (meer) in behandeling te nemen .

-Het geleverde moet nog nieuw , schoon , ongebruikt , onbeschadigd en in originele verpakking zijn en

kan met de op zijn naam gestelde factuur , na overleg met ons , retour genomen worden .

-Het geleverde wordt door onze technische dienst/fabrikant gecontroleerd voordat er tot crediteren

word overgegaan.

Retourgoederen internetbestellingen

– Zie retourgoederen , echter heeft de afnemer/klant nu 7 dagen na dagtekening factuur de tijd dit aan

ons te melden , zonder specifieke opgaaf van reden.

-Speciaal , op bestelling gemaakte en derhalve maatwerk producten vallen buiten dit recht .

-De kosten van retourzending zullen nooit voor vergoeding in aanmerking komen.

Garantie

-Op het door ons geleverde worden geen andere od verdere garanties verstrekt dan die door de

desbetreffende producent of leverancier aan ons zijn verstrekt..

-De garantie bedraagt nooit een langere termijn dan 12 maanden na levering.

-Het geleverde dat ter reparatie aangeboden wordt , dient franco aan ons adres geleverd te worden .

Wij zijn gerechtigd de kosten van reparatie of onderzoek aan de klant / afnemer in rekening te

brengen .

-Er geld geen garantie op stek-,zaaigoed en op ander levend materiaal.

Aansprakelijkheid

-Behoudens aangetoonde opzet of grove schuld aan onze zijde aanvaarden wij geen enkele

aanspraakelijkheid voor (vervolg)schade die ;

*Geheel of gedeeltelijk ontstaat door foutieve aansluiting.

*Geheel of gedeeltelijk ontstaat door onrechtmatig gebruik van het door ons geleverde.

*Ontstaat terwijl er sprake is van onrechtmatige elektriciteitsafname.

Algemeen

-Indien de levering niet geschiet onder rembours hanteren wij een betalingstermijn van 15 dagen .

-Tot betaling van de factuur blijven de goederen eigendom van Greenline B.V.

-Wij zijn niet gehouden aan offertes of aanbiedingen , dan wel een onderdeel daarvan , bij een

kennelijke vergissing of verschrijving , typ- , of zet fout .

Bij vragen kunt u ten alle tijden , tijdens onze openingstijden , contact opnemen met onze

medewerkers van de afdeling verkoop .

Met vriendelijke groet

Het Greenline Team